ДО ВСЕКИ, КОЙТО Е СВЪРЗАН С ТЕМАТА, РАБОТАТА И КАУЗАТА "БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА"В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Н А Ш А Т А  М И С И Я

 

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД е национална, доброволна, независима организация на дееспособни физически и юридически лица, обединени за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в Република България.

ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ на Сдружението са следните:

 1. да обедини най-активната, творческа и съзнателна част от обществото, свързана с дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в Република Бълга-рия, за изграждане на Национална култура за безопасност и здраве при работа;
 2. да работи за издигане авторитета и обществения статус на Органите за безопасност и здраве при работа и Службите по трудова медицина;
 3. да утвърждава критерии за Добра професионална дейност по безопасност и здраве при работа и трудова медицина;
 4. да участва в национални, европейски и международни проекти за подобряване на условията на труд.

СРЕДСТВАТА, С КОИТО СДРУЖЕНИЕТО ЩЕ ПОСТИГА СВОИТЕ ЦЕЛИ, са:

 1. Обучение и повишаване на квалификацията на специалистите от предприятията и организациите по здравословни и безопасни условия на труд;
 2. Създаване и усъвършенстване на методиките и практиките за създаване и управление на здравословни и безопасни условия на труд;
 3. Събиране, анализ и разпространение на информация относно здравословните и безопасни условия на труд в икономиката на национално и международно ниво;
 4. Активна медийна политика за повишаване на информираността на обществото за доб-рите практики по безопасност и здраве при работа и за тежките последици от трудовите злополуки, професионалните заболявания и авариите при работа;
 5. Провеждане на конференции, семинари, конкурси, кръгли маси и други срещи по проблеми, свързани със здравословните и безопасни условия на труд;
 6. Провеждане на кампании сред всички слоеве на обществото за повишаване на културата на безопасност и здраве при работа;
 7. Активно съдействие за повишаване на ефективността на социалния диалог в страната;
 8. Провеждане на изследвания относно здравословните и безопасни условия на труд;
 9. Предложения за изменения в законодателството и управлението на макро- и микробизнес ниво по отношение на здравословните и безопасни условия на труд;
 10. Осъществяване на контакти и сътрудничество със сродни сдружения и неправителствени организации в страната и чужбина.

Сдружението е определило ПЕТ НАПРАВЛЕНИЯ, в които всеки негов член в зависимост от квалификацията си ще дава своя принос за изпълнение на посочените цели:

 1. НАПРАВЛЕНИЕ „ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА”
 2. НАПРАВЛЕНИЕ „БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА”
 3. НАПРАВЛЕНИЕ „ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, НОРМАТИВНО ОСИГУРЯВАНЕ, СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА”
 4. НАПРАВЛЕНИЕ „ОБУЧЕНИЕ”
 5. НАПРАВЛЕНИЕ „ИНФОРМАЦИЯ И КОНТАКТИ”

Нашият призив към работодателите е „ПО-ВИСОКА КУЛТУРА ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА!”

Нашият призив към синдикатите е „АКТИВНО СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА МАНТАЛИТЕТ НА ПРЕВЕНЦИЯ НАПРОФЕСИОНАЛНИТЕ РИСКОВЕ У РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ!”

Нашият призив към държавните контролни органи е „РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ДОБРА НАЦИОНАЛНА ПРАКТИКА СРЕД РАБОТОДАТЕЛИТЕ ИРАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ!”

Нашият призив към Министерството на здравеопазването е „АКТИВНИ НОРМАТИВНИ И ЗДРАВНИ МЕРКИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ЗДРАВЕТО ПРИ РАБОТА КАТО РЕШАВАЩ ФАКТОР ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ!”

 

ЗА КОНТАКТИ:
Адрес: гр. София 1000, ул. Триадица № 5А, офис 623
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
site: www.nahsw.com

Валентин Илиев,
   председател на Управителния съвет на НСЗБУТ

 Нашите партньори