Основен критерий за зрелостта на бизнеса днес е хуманното отношение към хората, които работят за него!

Националното сдружение за здравословни и безопасни условия на труд е член на "Европейската мрежа на професионалните организации по Безопасност и здраве при работа" (European Network of Safety and Health Professional Organisations - ENSHPO).

Сдружението работи за :

 • въвеждане на европейските подходи в грижата за живота и здравето на работещите хора в България;
 • изграждане и поддържане на национална, фирмена и индивидуална култура по безопасност и здраве при работа;
 • за постигане на визия "Нула злополуки!" във всяка фирма в България.

"Европейската мрежа на професионалните организации по Безопасност и здраве при работа" представлява обединение на професионални организации по безопасност и здраве при работа от 25 европейски държави.

Основните цели на ENSHPO са:

 • да се гарантира участието на всички от професионалните организации в цяла Европа и да бъдат представени вижданията, мненията и интересите на тази група;
 • да работи като партньор в диалог със съответните национални и международни органи;
 • да си сътрудничи с други организации и институции в рамките на Европа и извън нея;
 • да действа като форум, където професионалистите могат да обменят информация, опит и добри практики в областта на безопасността и здравето при работа;
 • да разработи общоевропейска система за признаване на квалификацията и обучението по безопасност и здраве при работа.

Актуални Съобщения

 

28 АПРИЛ – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА И ДЕН НА ПОСТРАДАЛИТЕ ПРИ ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ БОЛЕСТИ

 

Инициатива на НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД за създаване на образователни игри по безопасност и здраве в предучилищна възраст и в началното образование в Република България

 

С Р Е Щ А

 

на експерти от Националното сдружение за здравословни и безопасни условия на труд с ученици и учители от Начално училище „Иван Вазов”, гр. Враца под надслов

„КУЛТУРАТА ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ СЕ ИЗГРАЖДА ОЩЕ В ДЕТСТВОТО!”

 

20 април 2016 г., Илиян Нисторов

 

По случай 28-ми април - "Световен ден по безопасност и здраве при работа" в Начално училище "Иван Вазов" - гр. Враца, с директор Таня Йорданова, под егидата на кмета на Община Враца - Калин Каменов, се проведе обучителско-изследователски семинар на тема "Здравето и безопасността са личностна култура, която се усвоява от най-ранна детска възраст".

  Гост - лектори бяха:
 • Валентин Илиев - Председател на Управителния съвет на "Национално сдружение за здравословни и безопасни условия на труд" (НСЗБУТ);
 • Жасмина Янева - Член на Управителния съвет на НСЗБУТ;
 • Пенка Петрова - Регионален Председател на КРИБ - Враца, управител на "Медикоинженеринг" ООД;
 • Илиян Нисторов - външен одитор на системи за управление на ЗБУТ, член на НСЗБУТ.

Семинарът протече в две части. В първата част Валентин Илиев и Жасмина Янева проведоха практическо занятие с деца от първи клас, при което установиха високото ниво на четене и осъзнаване на сложните за тях термини по здраве и безопасност. При ролевата игра с децата правилно и безпогрешно се открои доброто познаване на професиите на родителите им, сложността на тези професии и желанието на децата към какви професии биха дали всичко от себе си, за да изучават и практикуват. Добрата подготовка на децата по темата пролича и от прове- дената от експертите връзка по медода "въпрос-отговор" - какви опасности за ученика възникват у дома и какви опасности за неговия живот и здраве възникват на улицата, в училище, на туристически излети и зелени училища. Изводът на експертите бе, че децата без затруднение и с лекота разпознават в своите действия, действията на родителите и действията на учителите РИСКА ОТ ЗЛОПОЛУКА и могат да внимават и дори да подсещат по-възрастните от тях да внимават при изпълнението на ежедневните им рутинни задължения.

Втората част от семинара протече като среща - разговор по проблемите на педагозите/учители, медицински училищни работници, психолози, представители на Център за кариерно развитие - Враца (при работата им с ученици от подготвителните групи преди 1-ви клас до 12-ти клас), по практическото приложение на ЗБУТ, и формите и начините на обучението по ЗБУТ на различните етапи на обучение - начално, основно и средно образование.

Валентин Илиев представи практиката на НСЗБУТ по безопасност и здраве, обясни меха- низма на взаимодействие на субектите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) от страна на работодателя - Орган за БЗР, СТМ, синдикати, обучителски организации, издатели на литература по ЗБУТ, сертифициращи организации на системи за управление на здравето и безопасността при работа, застрахователи по ЗБУТ, както и практиката по ЗБУТ в Българския бизнес. В хода на дискусията стана ясна практиката във Врачанските училища по Застраховка "Злополука" за учениците, дадоха се полезни съвети и градивна критика по изграждането на Стратегията за устойчиво развитие от гледна точка на ученика, родителя и учителя, сподели се недостатъчното осъзнаване от страна на държавата на стреса на учителя при работа с различни категории деца и на различно образователно ниво, ролята на образованието при осъществяване на връзката "Дуално обучение - ЗБУТ", очакваните трудности при осъществяването на образователната промяна, която ще изисква огромни усилия и взаимодействие между двигателите на промяната - РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ, БИЗНЕС.

В заключение на семинара г- н Валентин Илиев изрази задоволството си от споделената практика във Враца и обеща съдействие по осъществяване на практико-теоретично обучение на учители от Враца по ЗБУТ с цел достигане на европейските добри практики и ПРЕВЕНЦИЯ по здраве и безопасност като част от Българската организационна КУЛТУРА.

 

ПРЕВЕНЦИЯТА ПО МЕРКИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ЗАПОЧВА ОТ НАЙ-РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ!

 

 

 

 

 

 На 25-и и 26-и март 2016 г., в хотелски комплекс Кредо, с.Трудовец, общ. Ботевград, ще се проведе Общо събрание на Националното сдружение по здравословни и безопасни условия на труд

 

Програма:

25.03.2016 г. (петък):

 1. от 11 до 13 ч. - посещение на „Интегрейтид Микро-Електроникс България”, гр. Ботевград :
  • 11 ч. - Среща на участниците пред входа на фирмата (бивша ЕПИК);
  • 11,00 – 11,30 – кратък инструктаж по безопасност и здраве на външни посетители;
  • 11,30 – 12,10 – презентиране на дейността, рискове при работа и добра практика по безопасност и здраве при работа. Въпроси и отговори.
  • 12,10 – 13,00 – обход в позволени участъци за наблюдение на работен процес с добра практика по безопасност и здраве при работа.
  • 13,00 – Благодарност за предоставената възможност да посетим фирмата.
  • 13,00 – 14,00 - Отпътуване за Хотелски комплекс „КРЕДО” в с. Трудовец, община Ботевград и настаняване.
 2. 14,00 – 18,00 - откриване и провеждане на първа част на годишното Общо събрание на Сдружението:
  • 14,00 – 14,10 - Откриване на годишното Общо събрание на Сдружението. Представяне на участниците;
  • 14,10 – 14,30 – Представяне на продукта „Персонал +“ на Дженерали застраховане АД от Александър Геошев – регионален мениджър за Район югозападен в Дженерали застраховане АД. Представяне на интересни здравни застраховки и профилактични програми, които Дженерали-България предлага на българските работодатели.
  • 14,30 – 15,00 – Отчет за дейността през изминалия период от Валентин Илиев. Дискусии.
  • 15,00 – 15,30 – Предложения за дейността на Сдружението през 2016 г.
  • 15,30 – 16,00 – Кафе-пауза
  • 14,00 – 18,00 – Обсъждане на:
   1. „Инициатива за създаване на образователни игри по БЗР в предучилищна възраст и в началното образование в България”.
   2. Организирано посещение на срещата на ENSHPO в Македония, Скопие, Хотел Best Western Hotel Turist в петък, 15 април (14.00 - 17.00) и събота, 16 април (09.00 - 12.00 часа).
   3. 19,00 – 22,00 - Вечеря в ресторанта на Хотела.

Събота, 26.03.2016г.

 • 09,00 – 10,00 – Представяне на становището на КРИБ и обсъжданията от експерти и национални организации на промени в реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина – от Илия Монов;
 • 10,00 – 10,30 – Представяне на Онлайн наръчника по безопасност и здраве при работа "ZBUT.EU НОРМИ и ПРАКТИКА" от Деяна Илиева;
 • 10,30 – 11,00 – Кафе-пауза
 • 11,00 – 11,30 – Представяне на Процедурата за безвъзмездна финансова помощ „Добри и безопасни условия на труд” от ОП „РЧР” 2014-2020 – от Валентин Илиев;
 • 11,30 – 12,00 – Споделяне на добри практики и опит по БЗР от членове на сдружението.
 • 12,00 – 12,30 – Гласуване на решения на Общото събрание и поемане на конкретни ангажименти.
 • Закриване на Събранието.

 

 

 

Уважаеми членове на Националното сдружение за здравословни и безопасни условия на труд (НСЗБУТ),

 

На 16 и 17 октомври 2015 г. в гр. София беше проведена 29-ата Среща на членовете на „Европейската мрежа на професионалните организации по Безопасност и здраве при работа” (ENSHPO) – за първи път в България. 

 

Съобщение - благодарност   Приветствие от ГИТ  Поздравителен адрес Зам-министър  Интервю във "Строител"

 Нашите партньори